sefketgoletic

LIČNI PODACI

Prezime i ime:   GOLETIĆ Šefket

Adresa:   Uzunovića put 6-a, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 32 449 124 / + 387 61 797 008

Fax: + 387 32 246 912

E-mail : goletic@mf.unze.ba

Nacionalnost/Državljanstvo: Bošnjak / Bosna i Hercegovina

Datum i mjesto rođenja: 25.07.1953.  Živinice, BiH

Spol: Muški

 

 

RADNO ISKUSTVO

               

• Datum Novembar 2002 i dalje

• Ime i adresa poslodavca Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Fakultetska 1, 72000 Zenica, BiH

• Poslovna oblast/sektor Šef katedre za Ekološko inženjerstvo; nastavnik za naučnu oblast Ekološko inženjerstvo

• Zanimanje/struka Vanredni profesor, Doktor nauka, Oblast: Ekologija i zaštita okoliša

• Glavne aktivnosti i odgovornost Realizacija nastave na Odsjeku za Inžinjersku ekologiju, Realizacija naučnoistraživačkih i stručnih radova, projekata, studija i ekspertiza

 

• Datum Novembar 2008 – Septembar 2013.

• Ime i adresa poslodavca Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Fakultetska 1, 72000 Zenica, BiH

• Poslovna oblast/sektor Prodekan za naučnoistraživački rad

• Glavne aktivnosti i odgovornost Realizacija aktivnosti vezanih za poslove prodekana za naučnoistraživački rad

 

• Datum Septembar 1998 – Oktobar 2002.

• Ime i adresa poslodavca Zeničko-Dobojski kanton, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

• Poslovna oblast/sektor Samostalni stručni saradnik na poslovima zaštite okoliša i upravljanja prirodnim resursima; kantonalni vodoprivredni inspector.

• Zanimanje/struka Mr. bioloških nauka; oblast: Ekologija i zaštita sredine

• Glavne aktivnosti i dgovornosti Nadzor i upravljanje prirodnim resursima

 

• Datum Juli 1982 – August 1998.

• Ime i adresa poslodavca Općina Zenica

• Poslovna oblast/sektor Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite okoliša

• Zanimanje/struka Dipl. biologije; mr. bioloških nauka; oblast: Ekologija i zaštita sredine

 • Glavne aktivnosti i odgovornosti Inspekcijski nadzor u oblasti zaštite i unapređenja okoliša

 

• Datum Februar 1978 – Juli 1982.

• Ime i adresa poslodavca Općina Zenica

• Poslovna oblast/sektor Zaštita i unapređenje okoliša

• Zanimanje/struka Dipl. biologije; oblast: Ekologija i zaštita sredine

• Glavne aktivnosti i odgovornosti Samostalni stručni saradnik za zaštitu i unapređenje okoliša

 

• Datum April 2003 – Septembar 2008.

• Ime i adresa poslodavca Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

• Poslovna oblast/sektor Nastavno-naučni proces

• Zanimanje/struka Docent

• Glavne aktivnosti i odgovornost Izvođenje nastave na predmetima: Ekologija, Osnove ekologije, Uvod u ekologiju, Ekologija sa osnovama ekološkog planiranja i Zaštita prirode

 

• Datum Septembar 1997 – April 2003.

• Ime i adresa poslodavca Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Odsjijek kemija i biologija

• Poslovna oblast/sektor Nastavno-naučni proces

• Zanimanje/struka Viši asistent

• Glavne aktivnosti i odgovornostIzvođenje nastave na predmetu: Ekologija i zaštita životne sredine

 

• Datum Septembar 2000 – April 2003.

• Ime i adresa poslodavca Mašinski fakultet u Zenici

• Poslovna oblast/sektor Inženjerska ekologija

• Zanimanje/struka Viši asistent

• Glavne aktivnosti i odgovornost Izvođenje nastave na predmetima: Osnovi ekologije i Ekološka zaštita u industriji

 

• Datum Oktobar 2005 – Septembar 2008.

• Ime i adresa poslodavca Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

• Poslovna oblast/sektor Nastavno-naučni proces

• Zanimanje/struka Postdiplomski magistarski studij iz naučne oblasti Ekologija

• Glavne aktivnosti i odgovornost Izvođenje nastave i rukovodioc modula: Ekologija 

 

Obrazovanje i akademske titule

        

• Osnovne obrazovanje

1961-1969.: Osmogodišnja škola ”Rade Marijanac” Živinice

• Srednje obrazovanje

1969-1973.: Srednja medicinska škola Tuzla

• Diplomski studij

1973-1977.: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Smjer: Ekologija i zaštita životne sredine

• Postdiplomski magistarski studij

1988-1991.: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Naučna oblast: Ekologija i zaštita okoliša

Tema: Uticaj teških metala na ekosisteme u okolini Željezare u Zenici

• Doktorat

1997-2002. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Naučna oblast: Ekologija i zaštita okoliša

Tema: Dinamika teških metala u ekosistema zeničkog regiona u uvjetima različitog industrijskog opterećenja

 

EDUKACIJA I TRENING

 

• Datum Juni 2012.

• Ime organizacije University of Oslo, Norway, Department Environment and Sustainability

• Oblast istraživanja Environment and Sustainability

 

• Datum Juni 2007.

• Ime organizacije Fanshawe College, Ontario-London, Canada

• Oblast istraživanja Inžinjeska ekologija

 

• Datum Oktobar – Novembar 2005.

• Ime organizacije EWT Innovative Wassertechnologie, Salzburg, Austrija

• Oblast istraživanja Obrada otpadnih voda

 

• Datum Maj 1999.

• Ime organizacije REC – Ured u Sarajevu, USAID i Svjetska banka

• Oblast istraživanja Seminar: Metodologija izrade Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP)

 

• Datum Maj – Juni 2003.

• Ime organizacije REC – Ured u Sarajevu i USAID

• Oblast istraživanja Seminar o procjeni uticaja zahvata na okoliš itd.

 

DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI NAUČNE I STRUČNE MISLI

KNJIGE I PUBLIKACIJE:

Avdić N., Goletić Š., Imanović N.: Tehnički sistemi za prečišćavanje otpadnih plinova, Univerzitet u Zenici, 2013..
Goletić Š.: Teški metali u okolišu, Mašinski fakultet u Zenici, 2005.

    ISBN 617-24-2.

Goletić Š.: Ekološka edukacija, Univerzitet u Zenici, 2005. (Univerzitetski udžbenik). ISBN 9958-617-25-0.
Goletić Š.: Obrazovanje o okolišu i održivom razvoju, Fondeko Sarajevo, 2006. ISBN COBISS.BH-ID 15081990.
Šefket Goletić i sar.: Okoliš, Fondeko Sarajevo, 2006., ISBN COBISS.BH-ID 15082246.

 

Naučni i stručni radovi, projekti, studije i ekspertize:

-Više od 94 naučnih i stručnih radova iz naučnog područja fundamentalne i aplikativne ekologije i zaštite okoliša prezentiranih na nacionalnim i internacionalnim konferencijama, zbornicima i časopisima, te 110 projekata, studija, elaborata i ekspertize (Dato u posebnom pregledu).

Recenzije knjiga:

Higijena i zdravstvena ekologija, autora: prof.dr.sc. Smaila Durmiševića.
Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspekti, autora: prof.dr.sc. Nagiba Neimarlije.
Dječija eko-radionica, autora: Hadžira Dračo, nastavnik kemije i domaćinstva i doc. dr. Muhamed Bajramović, akademski slikar.

 

Mentorstvo:

Mentor na 3 doktorske disertacije iz oblasti ekološkog inženjerstva.

Mentor na 14 magistarskih radova iz oblasti ekološkog inženjerstva i zaštite okoliša.

Mentor na 19 diplomski radova iz oblasti fundamentalne i primijenjene ekologije, kao i ekološkog inženjerstva i zaštite okoliša.

 

ŠIRA DRUŠTVENA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Timski rad: Više učešća u različitim timskim projektima u BiH finansiranih od strana EU, institucija vlasti i privrednih kompanija.

2007. – Član West Balkan Research Database and part of a Europe.

 

ORGANIZACIONA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Predsjednik naučnog i organizacionog odbora 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2012“ Zenica, 2012.

Podpredsjednik naučnog i organizacionog odbora 3rd International Symposium on Environmental and Material Flow Management “EMFM 2013“ Birkenfeld, Germany, 2013.

Član naučnog odbora međunarodnih kongresa  TMT 2005,  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. (Trends in Development Machinery and Technologies), koje organizuju Univerzitet u Zenici i Polytechnic University of Barcelona (Spain);

Član naučnog odbora naučno-stručnih skupova sa međunarodnim učešćem KVALITET 2005, 2007, 2009, 2011, 2013., koje organizuju Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, University of Erlangen i Asocijacija za kvalitet BiH.

Član naučnog odbora međunarodne konferencije: International Conferenceon Green Technology & Ecosystems for Global Sustainable Development, koju su organozovali University Malaisya, Pahang I Univerzitet u Tuzli, Tuzla 2012. 

Član organizacionog i naučnog odbora međunarodnog naučnog skupa: Struktura i dinamika ekosistema Dinarida, koju su organozovali PMF Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2011.

Rukovodilac projekta:

Istraživanje postupka elektrokemijske obrade otpadnih voda sa visokim sadržajem organskih tvari i mogućnosti primjene u našim uvjetima.

CEPUS II – regionalni projekat razmjene nastavnika i studenata.

CARDS projekt: Unapređenje obrazovanja o okolišu i održivom razvoju u BiH, Fondeko Sarajevo i Evropska komisijija.

Tempus – IV544504-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR “Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries (RESI)”.

 

TEHNIČKA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Poznavanje Microsoft computer programa.

Poznavanje korištenja opreme i mjernih uređaja za okolinsku dijagnostiku (utvrđivanje efikasnosti uređaja za smanjivanje emisija, mjerenja emisija u zrak i buke) i praćenje kvaliteta (voda, zraka, tla).

Projektovanje i optimizacija uređaja za obradu otpadnih voda.

 

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

 

2011. – dalje: Član Savjeta za upravljanje vodama u Federaciji BiH, formiranog od strane Vlade Federacije BiH.

2008. – dalje: Član stručne komisije za zaštitu okoliša Općine Zenica i drugih tijela u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.

2004. – 2005: Član Upravnog odbora časopisa Fondeko svijet Sarajevo;

2003. – 2012: Član i podpredsjednik Upravnog odbora Foruma građana Zenice

1998. – dalje: Član Društva ekologa BiH;

1996. – 2002: Podpredsjednik i član UO Ekološkog saveza Ze-Do kantona.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Druge aktivnosti:

Realizovao više seminara, javnih tribina i predavanja o aktuelnoj problematici zagađivanja i zaštite okoline, upravljanja okolišem, primjena savremenih ekoloških tehnologija u određenim industrijskim djelatnostima, kao i ekološkim trendovima za različite korisnike (nevladine organizacije, privredna društva, studente, nastavnike u osnovnim i srednjim školama i građane).