OSNOVNI PODACI O KANDIDATU
Ime i prezime Venan Hadžiselimović
Datum i mjesto rođenja 25.11.1975., Doboj
Adresa stanovanja Tešanj
Telefon 061 162 668
E mail venan25@yahoo.com

 

OBRAZOVANJE

Ekonomski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, 03.09.2014., Doktor ekonomskih nauka
Univerzitet u Zenici Ekonomski fakultet u Zenici 2009 Magistar ekonomskih nauka
Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu 1999 Diplomirani ekonomista
Srednja matematičko-fizičko-računarska škola Tešanj 1994 Programer
Osnovna škola „ Huso Hodžić” Tešanj 1990 Osnovno obrazovanje

STRANI JEZIK [od 1 do 5 (1 = slabo, 5 = odlično)]
Strani jezik Čitanje Govor Pisanje
Engleski jezik 5 5 5
Njemački jezik 2 2 2

 

DODATNE VJEŠTINE/SPOSOBNOSTI (npr. kompjuterski programi, vozačka dozvola)
Naziv Opis
Software-i MS Office korisnik (Word, Power point, Excel,Access); SAP;BAAN
Internet E-mail, Web intenzivni korisnik
Vozačka dozvola B kategorija
Radne sposobnosti Sistematičnost i organiziranost u radu, timski rad, posvećenost poslu, kreativnost, istraživački rad,

 

SADAŠNJA POZICIJA:
Naziv institucije: HIFA OIL d.o.o.
Pozicija: Izvršni direktor
Adresa: Krndija bb
Telefon: 061 162 668 Fax: 033 650 667
E-mail: venan25@yahoo.com; venanh@hifaoil.ba

DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA
Naziv institucije Trajanje Pozicija
UNICO FILTER d.d. Tešanj XII.1999- II.2002 Glavni referent marketing i sales manager za vanjsko tržište
VF KOMERC Sarajevo II.2002-VI.2003 Marketing menadžer
HIFA d.o.o. Tešanj VI.2003–X.2010. Generalni direktor
NEDJING d.o.o. Tešanj X.2010. – IV. 2012. Savjetnik direktora
MINISTARSTVO ENERGETIKE, INDUSTRIJE I RUDARSTVA FEDERACIJE BIH april 2012. – X.2013. Savjetnik ministra za energiju
HIFA OIL d.o.o. Tešanj XI.2013.- Izvršni direktor

 

SPECIFIČNA PROFESIONALNA ISKUSTVA I DOSTIGNUCA
1. E.G.C. VENDEE ( Ecole de Gestion et de Commerce) – Gost predavač na Poslovnoj školi u Francuskoj na temu « Ekonomske mogućnosti razmjene», novembar 2002.
2. Institut Superieur de la Finance et de la Commercialisation – Gost predavač na navedenom institutu sa nekoliko grupa na Temu « Ekonomska, Socijalna i Politička situacija u BIH» , novembar 2002.
3. ICES ( Institut Catholique d'etudes Superieure) – Potvrda g. Francois Bouletreau direktora odjela političkih nauka o tome da sam bio gost predavač studentima Engleskog jezika i Političkih nauka na istoimenom institutu, novembar 2002.
4. Saradnja sa savjetnicima EBRD-a ( prevodilac)

 

OSTALE PROFESIONALNE FUNKCIJE/USPJESI
– Predsjednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ( od mart 2006.- septembar 2007.)
– Član Upravnog odbora Košarkaškog kluba « TRICA – UNICO FILTER» Tešanj
– Predsjednik „Kluba biznis lidera Bosne i Hercegovine pri Asocijaci za kvalitet BIH“
– Član Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet BIH
– Član Nadzornog odbora Asocijacije za kvalitet BIH
– Član organizacionog odbora Konferencija o kvalitetu – Tešanj 2007 i Jahorina 2008.
– Član Organizacionog odbora 4.sajma Tešanjske privrede „ Biznis 2008“
– Marketing manager sajma Tešanjske privrede „ Biznis 2011“
– Predsjednik Upravnog odbora Dom zdravlja sa poliklinikom „ Izudin Mulabećirović Izo“ – Tešanj
– Član Upravnog odbora Udruženja privrednika Jelah – Tešanj „ Biznis centar“
– Član poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
– Član nadzornog odbora „ ENERGOPETROL“ d.d. Sarajevo
– Predsjednik Upravnog odbora CMS i apoteka „ Tefarm“ Tešanj
– Član radnog tima za izradu sektorske strategije – ekonomija općine Tešanj

 

DODATNA PROFESIONALNA EDUKACIJA
1. BAAN – 2002., UNICO FILTER d.d. Tešanj
2. Agencija za uvođenje sistema kvaliteta, nadzor i edukaciju, Tema: Motivacija saradnika, Predavač: Bojan Dovečar – lead auditor TUV Bajern Sava Ljubljana, 2004, Tešanj
3. Seminar “ Marketing”, Predavači: Boris Tihi, Nikola Grabovac i Emir Kurtović, 2005., Tešanj
4. Strateški marketing i planiranje, Dr. Emir Kurtović, 2005., Tešanj
5. Seminar o PDV-u, Revicon Sarajevo, 2005.
6. Certifikat za ucešće na seminaru koji je držao Philip Kotler na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu «Kako upravljati markom proizvoda i usluga u savremenoj poslovnoj praksi», Sarajevo, 12. oktobra, 2006.
7. Seminar: “ Adizes o izazovima razvoja kompanija”.Predavač: Ishak Adižes, 08.10.2009. Sarajevo

 

UČEŠĆE NA STRUČNIM KONFERENCIJAMA I SKUPOVIMA
1. “Konferencija o kvalitetu”, Tema: ISO 9001:2000, Sistem upravljanja kvalitetom – Primjer uspješnog rješenja reklamacije kupca, Neum, novembar 2006.
2. “Konferencija o kvalitetu” Tešanj, novembar 2007.
3. “Konferencija o kvalitetu” Jahorina, 2008.
4. “ Konferencija o ekonomskoj i političkoj situaciji u BIH”, Regija Nant, Francuska, novembar 2002., gost predavač
5. „ Business development conference 2009 Zenica/Konferencija poslovnog razvoja 2009 Zenica”, Entrepreneurship & Innovation / Preduzetništvo i inovacije, Enterprise Decision Management/Upravljanje odlukama u preduzeću, Zenica, 13/14.11.2009. – Objava u EBSCO bazi podataka
6. „Međunarodna konferencija – Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji/International conference Hazardous and Unhazardous waste management in the region“; Strategija ekološke zaštite općine Tešanj kroz program zbrinjavanja PET ambalažnog otpada; Bosna i Hercegovina, Zenica, 11-13.02.2010 ( zajednički : Šefket Turalić, Suad Huskić, Adnan Lihić, Ermelina Ćostović i Venan Hadžiselimović)
7. “ International Conference ICES 2010” – Economic Development Perspectives of SEE Region in Global Recession Context”, Conference topic indication: Challenges in Marketing Management, Title of paper: “ Managerial Decisions Making with Contribution of Marketing Information – Oil and Oil Derivatives Industry in Bosnia and Herzegovina” ( Authors: Elvir Čizmić, Venan Hadžiselimović, Kenan Crnkić), Sarajevo, 14/15.10.2010.
8. Međunarodna konferencija “ Mjeriteljstvo, akreditiranje, standardizacija – Evropski put Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 03.07.2012.
9. Međunarodna naučna konferencija “ Pravni i ekonomski aspekti procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju”, Organizator: Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta “ Džemal Bijedić” u Mostaru, Tema: “ Sinhronizacija tržišta nafte I naftnih derivate Bosne I Hercegovine sa direktivama EU ( zajednički: Prof.dr. Elvir Čizmić, Mr.sc. Venan Hadžiselimović, doc.dr. Kenan Crnkić), Mostar 07/08.11.2013. – Objava u EBSCO bazi podataka

OBJAVLJENI RADOVI I STRUČNI ČLANCI
1. Privredna štampa,Poslovne novine, Tema: „ISO standard – Greške u poslovnoj praksi iz ugla menadžera“, novembar 2009,
2. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „Top menadžeri – Odlike onih koji idu ispred drugih“, decembar2009/januar 2010
3. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Uloga Upravnog odbora u korporativnim krizama“, februar 2010., ( zajednički članak: Dr.Elvir Čizmić i Mr. Venan Hadžiselimović)
4. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „Program zbrinjavanja PET ambalažnog otpada – Ekostrategija Općine Tešanj“, april 2010. ( zajednički članak: Šefket Turalić, Suad Huskić, Adnan Lihić, Ermelina Ćostović i Venan Hadžiselimović)
5. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „Pregovaranje kao poslovni proces“, maj 2010.
6. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Krizno komuniciranje“, juni 2010.
7. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Stres-neminovnost svakog menadžera “, septembar 2010.
8. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Strategija ulaska na strano tržište“, oktobar 2010.
9. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Kompetentnost Auditora i konsultanata QMS-a“ ( zajednički članak: Mr.Venan Hadžiselimović i dipl.ing.Sead Jahić), novembar 2010.
10. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Promocija proizvoda ili usluga na Internetu marketing“, februar 2011.
11. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Šta je to SWOT analiza“, mart 2011.
12. Privredna štampa, poslovne novine, Tema: „ Ambalaža“, april 2011
13. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Da li se preduzetnik rađa ili stvara?“, oktobar 2011. (zajednički članak: Dr.Elvir Čizmić i Mr. Venan Hadžiselimović)
14. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Klasteri – Zajednički nastup i povećanje konkurentnosti kompanija na tržištu“, decembar 2011/januar 2012. ( zajednički članak: Dr. Elvir Čizmić i Mr. Venan Hadžiselimović)
15. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Koeficijenti u finansijama mogu biti čudo!“, februar 2012.
16. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Sjeme pozitivnog rasta – Svi poslovni uspjesi potiču od sedam ključnih ideja“, mart 2012.
17. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Uspješnost u usluzi počinje i završava kulturom“ ( zajednički članak: Mr.sc. Venan Hadžiselimović i Adnan Bajraktarević, dipl.oec), april 2012.
18. Privredna štampa, Poslovne novine, Tema: „ Zemlje ukljanjaju barijere kad steknu bogatstvo“ ( zajednički članak: Mr.sc. Venan Hadžiselimović i Adnan Bajraktarević, dipl.oec.), juni 2012.