Meho Bašić

BIOGRAFSKI PODACI

Meho Bašić je rođen 25.08.1961. godine u Stjepan Polju opština Gračanica. Osnovnu školu završio je u Stjepan Polju, a Gimnaziju  u Gračanici  1980. godine  odličnim uspjehom. Na Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, Odsjek za stočarsvo, upisao se školske 1980/81 godine,a nakon toga odlazi na odsluženje vojnog roka. Školske 1981/82 godine nastavlja studij i diplomirao je 30.09.1985. godine sa odličnim uspjehom (10). Prosječna ocjena svih položenih ispita tokom studija bila je 9,75. Za vrijeme studija tri puta je nagrađivan Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu.

Kao student generacije bio je stipendista nagradnog fonda “Hasan Brkić” na Univerzitetu u Sarajevu.

Postdiplomski studij iz oblasti «Proizvodnja i iskorištavanje stočne hrane« pohađao je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu (prosječna ocjena 9,77). Magistarski rad pod nazivom "Zamjena proteina soje proteinima slatke lupine sorte »Bosna» sa i bez dodatka metionina u ishrani pilića u tovu" odbranio je 23.02.1991. godine  te stekao naučni stepen "Magistra poljoprivrednih nauka".

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Hranjiva vrijednost koncentratnih smjesa u tovu pilića i njihov uticaj na rezultate tova u ovisnosti od dužine perioda ishrane" odbranio je 30.12.2000. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na čast doktora poljoprivrednih nauka promovisan je14. aprila 2001. godine.

Kao stipendista vlade Arapske Republike Egipat u periodu od 16. maja do 06. juna 1999. godine obavio je specijalizaciju iz oblasti "Proizvodnja i prerada mlijeka" u Egipatskom međunarodnom centru za poljoprivredu u Kairu.

Nakon završetka studija zasnivao je radni odnos 23.07.1985.godine u Peradarskom reprocentru  »Kokaprodukt» u Gračanici, na mjestu  “Tehnologa za kontrolu kvaliteta hrane” gdje ostaje sve do početka agresije na BiH. Cijeli ratni period proveo je u Gračanici radeći poslove vezane za odbranu BiH.

U zvanje docenta na nastavni predmet "Tehnologija animalnih proizvoda"  izabran je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-38-5604/01-2-3  od 21.11.2001. godine.

Rješenjem Dekana Tehnološkog fakulteta broj 02/9-6411/06 od 02.10.2006.godine  imenovan je za Prodekana za naučno-istraživački rad na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

U zvanje vanrednog profesora, na užu naučnu oblast "Prehrambena tehnologija" na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  izabran je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli broj:03-8575-9.10/06  od 10.01.2007. godine.

 

Od akademske 2011/12. godine angažovan je kao nastavnik na dva modula (Prehrambeno inženjerstvo i Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane), koji se nude na II ciklusu studijskog programa Prehrambena tehnologija.

Bio je mentor u preko 30 diplomskih radova, četir mentorstava magistarskih radova i jedno mentorstvo na izradi doktorata te je učestvovao u komisijama za ocjenu i odbranu 3 magistarska rada na Tehnološkom fakultetu u Tuzli i jednog Magistarskog rada na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Također je učestvovao u komisijama pri  odbrani dvije doktorske disertacije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Posljednjih godina sam je aktivno uključen kao predavač na Ljetnom Univerzitetu u Tuzli i drugim naučno stručnim skupovima, koji obrađuju problematiku hrane i prehrambene industrije.

Permanentno se educira u različitim oblastima prehrambene tehnologije, primjene različite opreme, uspostavljanja sistema kvaliteta (Lead Auditor za ISO 9001:2008 i HACCP sistem, Certifikat o provjeri sposobnosti čula, obuka i trening lica za senzornu analizu hrane, Tuzla 23.-24.03.2012.).

U svom dosadašnjem radu publicirao je 27 naučnih i 9 stručnih radova objavljenih u časopisima/zbornicima a bio je i učesnik na više domaćih i međunarodnih naučno-stručnih skupova gdje je, kao autor ili koautor, prezentirao radove iz uže naučne oblasti „Prehrambena tehnologija“.

Osim nastavne aktivnosti učestovao je u realizaciji niza naučno-istraživačkih projekata iz čega je proizišao veći broj naučnih i stručnih radova koji su publicirani ili saopšeni na stručnim simpozijima ili kongresima. Samostalno ili kao koautor objavio je dvije knjige. Kontinuirano radi na vlastitom usavršavanju u struci.                                                                                                        

Služi se  engleskim i ruskim jezikom.

 

Specijalizacije

U Ljubljani je odslušao seminare vezano za sistem upravljanja i kontrolu kvaliteta namirnica u prehrambenoj industriji u periodu od 08.do 18.III 2002.godine u  firmi TUV Bayern Sava i time stekao prava da bude njihov suradnik kao  vodeći auditor i stručni ekpert za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Do sada učestvovao u certificiranju preko 50 firmi u zemlji i inostranstvu.

 

Održana predavanja i učešće na međunarodnim skupovima i seminarima

Pohađao kurs “Primjena zakonske regulative i svjetskih standarda u kontroli kvalitete hrane” u okviru 7. Ljetnog univerziteta Tuzla, 8-17.juli 2002 godine.

Održao predavanje na seminaru na temu „Faktori koji utiču na proizvodnju i potrošnju pilećeg mesa u Federaciji Bosne i Hercegovine” na seminaru pod nazivom “Organska animalna proizvodnja” u organizaciji   Beta Avalon, Travnik,27/28 Septembar 2002.godine

Uspješno završio kurs u organizaciji GTZ-a “Projekt podrške Poljoprivrednom sektoru u BiH” održanom od 26.11.-29.11. 2002.godine na  temu:

–     GMP (Dobra proizvođačka praksa)

–     GHP (Dobra higijenska  praksa)

–     HACCP (Analiza opasnosti i kritična kontrolna tačka )

–     FHA (Revizija higijene prehrambenih proizvoda)

 

Učešće na seminaru "EU REGULATION ON ORGANIZATION OF THE LABORATORY FOR FOOD CONTROL AND SENSORY ALALYSIS IN FOOD QUALITY CONTROL" organiziranom u okviru projekta TEMPUS IB_JEP 16140-2001, Tuzla 2003.

Učešće na seminaru "EU ECOLOGY STANDARDS – ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD PRODUCTION " organiziranom u okviru projekta TEMPUS IB_JEP 16140-2001, Tuzla 2003.

 

Učešće na seminaru " QUALITY CONTROL AND FOOD SAFETY" organiziranom u okviru projekta TEMPUS IB_JEP 16140-2001, Tuzla 2004.

Održao predavanje na temu “Primjena HACCP-a u prehrambenoj industriji” u okviru 9. Ljetnog univerziteta Tuzla, – 05-15.7. 2004 godine.

Učešće na seminaru “Nove prehrambene tehnologije i kontrola kvaliteta hrane” u okviru 11. Ljetnog univerziteta Tuzla, 3-13.7. 2006 godine.

 

NASTAVNI I PEDAGOŠKI RAD

U prethodnom izbornom periodu Dr.sc. Meho Bašić kao docent i odgovorni nastavnik učestovao je u izvođenju nastave na predmetima „Tehnologija animalnih proizvoda „ i „Kontrola kvaliteta u prehrambenoj industriji“ dodiplomskog studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Od izbora u zvanje docenta, pa sve do danas kolega Bašić izuzetno se angažovao na inoviranju praktične i teorijske nastave i vrlo aktivno se posvetio svim vidovima rada sa studentima. Gdin Bašić je učestovao  i u izvođenju nastave na postdiplomskom studiju na Tehnološkom fakultetu.

Kao gostujući nastavnik angažovan je na predmete «Tehnologija mesa i drugih stočnih proizvoda» i « Poznavanje i prerada mesa» na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, na oblast « Obrada peradi i jaja» na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.  (Odluka broj:01-6-628/2003 od 29.4.2003.godine).

Tokom petogodišnjeg rada na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli gdin Bašić je stekao nova iskustva i znanja koja je u svom edukacijskom i naučno-istraživačkom radu koristio i prenosio mlađim kolegama, što potvrđuje niz odslušanih i održanih predavanja u okviru projekta TEMPUS IB_JEP 16140-2001, kao i predavanje u okviru Ljetnog univerziteta.

 

Mentor je dva (2) magistarska i četrnaest (14) diplomskih radova, što ukazuje na doprinos u podizanju naučnog  i stručnog kadra u Tuzlanskom kantonu pa i šire u  BIH.

 

Gdin Bašić je kao autor ili koautor zajedno sa kolegama sa tuzlanskg i drugih Univerziteta, publicirao  15 naučnih  i 4 stručna rada.

Kao  autor zajedno sa kolegama sa Univerziteta u Tuzli  objavio je  jednu (1) knjigu iz oblasti kojom se bavio dugi niz godina.

           

Firme koje sam certificirao po ISO 9001 i HACCP sistemu,  zadnjih 10 godina su:
 

 1. „Perutnina „Ptuj“ R. Slovenija
 2. „Pipo“ Čakovec R .Hrvatska
 3. „ Topiko“ Bačka Topola, R. Srbija
 4. „Meggle“ Bihać
 5. „Klas“ Sarajevo
 6. „Sprind“ Sarajevo
 7. „Sarajevska pivara“ Sarajevo
 8. „Megamix“ Sarajevo
 9. „Velvet Trade“ Sarajevo
 10. „Hexim“ Sarajevo
 11. „Pivara Tuzla“ Tuzla
 12. „Vegafruit“ Gradačac
 13. „Madi“ Tešanj
 14. „Agrocentar“ Gornji Vakuf
 15. „Adelina F“ Travnik
 16. „Majevica“ (Corni Flips) Srebrenik i

još nekoliko koje su prestale sa Certificiranjem:

 1. Tešanjski Diamant“ Kardaglije Tešanj
 2. Zlatna dolina Sanski most
 3. Bajrić Bugojno
 4. Jami Tešanj

 

Kao auditor bio je u preko 150 audita za TUV SUD.