TUVADRIA d.o.o u saradnji sa TÜV Thüringen e.V iz Njemačke organizuje seminar

TUVADRIA d.o.o u saradnji sa Službom za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen e.V iz Njemačke

O R G A N I Z U J E

seminar za zvanje

„Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015“

 

Seminar je osmišljen za organizacije/preduzeća koje:

– imaju certificiran sistem upravljanja kvalitetom ili
– se nalaze u fazi pripreme i implementacije ili
– imaju u planu implementaciju sistema upravljanja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015.

 

Ciljna grupa:

  • Zaposleni u organizacijama / preduzećima koja uvode ili su uveli sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015;
  • Zaposleni koji su u organizaciji / preduzeću zaduženi za poslove vezane za sistem upravljanja kvalitetom (rukovodstvo, nabava, prodaja,….)
  • Internim auditorima;

 

Sudionici se osposobljavaju za zvanje Internog auditora sistema upravljanja kvalitetom, obrazovanje i motivisanje zaposlenika, te praćenje, procjenjivanje i unapređivanje sistema kvaliteta.

 

Završavanjem seminara postiže se:

  • Priznato zvanje Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015,
  • Upis u registar „Internih auditora prema ISO 9001:2015“ u Službi za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen e.V i
  • Mogućnost samostalnog rada u novom zvanju u organizaciji / preduzeću.

 

Predavači

Dugogodišnji auditori Službe za certificiranje sistema i osoblja TÜV Thüringen Njemačka. OB – 36; IZD 03/2018

 

Metoda rada

– prezentacija nužnih teorijskih osnova
– interaktivni/paktični rad (vježbe, radionice, diskusije)
– ispit Nakon uspješno odslušanog seminara i položenog ispita polaznicima se dodjeljuje certifikat za zvanje „Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015“ od Službe za certificiranje sistema i osoblja TÜV-a Thüringen e.V.

 

Trajanje i termin

Seminar će trajati 2.0 dana u terminu od 25.-26.02.2021

 

Mjesto i lokacija

Sarajevo, lokacija će naknadno biti određena

 

KOTIZACIJA iznosi: 390 KM (+PDV)

 

Za prijavu 3 i više polaznika iz iste organizacije, odobravamo popust u visini od 10%. U kotizaciju je uračunato: materijali za seminar, ručak, kafe u pauzama, polaganje ispita i certifikat. Kotizaciju uplatiti najkasnije do 24.02.2021, po predračunu na žiro račun: naziv banke: Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo broj žiro računa: 1610000058530005 naziv korisnika: TUVADRIA d.o.o. svrha doznake: kotizacija za seminar

 

Molimo da prijavu, koja je u prilogu, dostavite najkasnije do 23.02.2021

oglas_9001_25_26_02_21